Knyt ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära

Förslag på prioriterade åtgärder i det korta perspektivet under RUFS 2050:s giltighetstid:

  • Bygg ut bostäder i enlighet med det regionala behovet samt prioriteringarna i Stockholmsförhandlingen 2013 och samverka så att Sverigeförhandlingen samspelar med RUFS 2050.
  • Bygg ut transportinfrastrukturen i enlighet med prioriteringarna i Stockholmsförhandlingen 2013 och samverka för att Sverigeförhandlingen samt Regional länsplan 2018-2029 för Stockholms län och nationell plan samspelar med RUFS 2050.
  • Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som grund i enlighet med överenskomna prioriteringar inom ÖMS-samarbetet och En bättre sits, EBS.
  • Bygg ut cykelvägnätet i enlighet med Regional cykelplan 2030.
  • Utveckla nya finansieringslösningar för kollektivtrafiken med avseende på både investering och drift.
  • Förstärk och utveckla de regionala stadskärnorna med mer kollektivtrafik, bostäder, arbetsplatser, lokalisering av hälso- och sjukvård, kultur och andra samhällsfunktioner. Och ta fram strategier för hur de regionala stadskärnorna bättre ska kopplas ihop.
  • Ta fram strategier och förhållningssätt för hur den fysiska planeringen ska förbättra stadsmässiga kvaliteter och skapa attraktiva stadsmiljöer.
  • Identifiera hur den fysiska planeringen kan skapa bättre förutsättningar för social sammanhållning i regionen och medverka till ett jämställt samhälle.
  • Ta fram strategier för och förhållningssätt till landsbygdens olika karaktärsområden.
  • Genomför samlade konsekvensbedömningar för strategiska bygg- och infrastrukturprojekt i regionen för att ge en bättre bild av samspelet mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser och synergier.