Prioriterade åtgärder

De prioriterade åtgärderna i samrådsförslaget för RUFS 2050 är konkreta insatser eller insatsområden som framför allt behöver uppmärksammas i ett kort tidsperspektiv, företrädesvis under planens giltighetstid 2018–2026. Syftet är att stärka genomförandet och ge en tydligare ansvarsfördelning mellan aktörerna i regionen.

I samrådsförslaget finns det förslagen till 28 prioriterade åtgärder. De har samlats under tre övergripande rubriker som anger inriktningen för vad åtgärderna ska bidra till:

  • Knyt ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära
  • Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och utveckla effektiva system
  • Stärk konkurrenskraften med smart, grön och inkluderande tillväxt