Mål 4: En resurseffektiv och resilient region

Stockholmsregionen har en effektiv energi- och resursanvändning, framför allt när det gäller transporter och bebyggelse. Regionens miljöpåverkan minimeras i ett livscykelperspektiv, liksom beroendet av ändliga resurser vilket skapar förutsättningar för en god livsmiljö för regionens invånare.

Regionen har inga klimatpåverkande utsläpp. Ekosystemtjänster som luft- och vattenrening, jordbildning, grödor och naturupplevelser är livskraftiga och bidrar till människors välbefinnande och näringslivsutveckling. Regionen har en väl utvecklad förmåga att förebygga och hantera både okända och kända störningar i form av klimatförändringar, kriser, katastrofer eller resursknapphet. Regionens resiliens bygger också på social sammanhållning i samhället, där alla invånarna bidrar med sina resurser och erfarenheter till regionens utveckling.

Delmål till år 2030

  • De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 2,3 ton per invånare. (Nuläge: 3 ton per invånare.)
  • Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. (Nuläge ca 10 ton per invånare.)
  • Den totala energianvändningen i Stockholmsregionen ska uppgå till högst 40 TWh. (Nuläge: 50 TWh.)
  • Andelen förnybar energi ska vara minst 75 procent. (Nuläge: Andel förnybar energi i Sverige är 52 procent.)
  • Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 400 kg per person och år och minst 40 procent ska materialåtervinnas. (Nuläge 480 kg per person respektive 30 procent.)
  • De genomsnittliga resorna per person och dygn med bil ska vara högst 6,5 kilometer. (Nuläge: 7,2 kilometer.)