Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion

Stockholmsregionen erbjuder alla människor likvärdiga möjligheter att lyckas och utvecklas i sitt yrkesliv. Regionen främjar sysselsättning, kunskapsutveckling, innovation, företagande och entreprenörskap som bygger på att varje individs kompetens tas till vara och leder till grön tillväxt. Kvinnor och män, oavsett bakgrund, har goda förutsättningar för att driva verksamheter inom utbildning, forskning, näringsliv, kultur, offentlig sektor och civilsamhället.
En väl fungerande kompetens- och bostadsförsörjning ger invånarna jämlika villkor att kunna bidra till en hög produktivitet och kunskapsintensitet som stärker regionens globala konkurrenskraft. Stockholmsregionen är internationellt erkänd för sina avancerade marknader, där nytänkande och trendskapande är viktiga inslag.

Delmål för år 2030

  • Minst 90 procent ska nå gymnasieexamen med avgångsbetyg, åk 3 nationella program enligt GY11 (Nuläge: 87,3 procent.)
  • Förvärvsfrekvensen hos befolkningen i åldersintervallet 20–64 år ska vara väl över 80 procent för både kvinnor och män. (Nuläge: 78,5 procent.)
  • Andelen sysselsatta med högre utbildning respektive sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken ska vara minst 55 procent för både kvinnor och män. (Nuläge: 48 procent resp. 52,1 procent.)
  • FoU-investeringar som andel av BRP ska totalt överstiga 4,5 procent samt överstiga 3,5 procent inom privat sektor. (Nuläge: <4 procent resp. <3 procent.)
  • BRP per sysselsatt ska vara i topp 5 inom EU (NUTS 2). (Nuläge: topp 10.)