Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

Alla som bor, arbetar eller vistas i regionen har lika värde och rättigheter. Stockholmsregionen är öppen för olika sätt att leva och tänka. Alla har möjligheter att vara delaktiga och inkluderade i samhället. Invånare kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och blir bemötta på ett jämlikt sätt. Regionen erbjuder en bra start för alla människor, trygga uppväxtvillkor och möjlighet till etablering i arbets- och samhällslivet.

Att leva i Stockholmsregionen innebär att alla har jämlika livsvillkor. Alla har också jämlika möjligheter till inflytande, resurser och ett ansvar som speglar befolkningens sammansättning. Regionen möjliggör interkulturella möten mellan människor från olika områden, med olika bakgrund och livsstil.

Delmål för år 2030

  • Alla pojkar och flickor ska nå behörighet till gymnasieskolan. (Nuläge: 89 procent.)
  • Förvärvsfrekvensen bland utlandsfödda, exklusive födda i Norden, i åldersintervallet 20-64 år ska överstiga 75 procent för både kvinnor och män. (Nuläge: 63 procent.)
  • Kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete. (Nuläge: Inkomstgapet uttryckt i kvinnors andel av mäns inkomst är för medelinkomst 77 procent och för medianinkomst 84 procent.)
  • Könsfördelningen bland högre myndighetspersoner och politiker samt chefsyrken ska vara 50-50 mellan kvinnor och män, och en jämlik representation ska eftersträvas. (Nuläge: 61-39.)