Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö

Stockholmsregionen är en rumsligt sammanhållen region som är sammanlänkad med kringliggande län. Regionens invånare och de som arbetar eller besöker regionen upplever att de har god tillgång till arbetsplatser, bostäder, samhällsservice, vård, ett kommersiellt utbud, natur, kultur samt anläggningar för rekreation och fritid. Invånare i alla grupper har en god hälsa och förtroende för den gemensamt finansierade samhällsservicen såsom hälso- och sjukvård. Människor kan förflytta sig med hållbara transportmedel och trafiklösningar i regionen på ett säkert, bekvämt och smidigt sätt. Den digitala infrastrukturen är väl utbyggd och utvecklingen av e-samhället ligger i framkant, vilket underlättar kontakterna med släkt, vänner och myndigheter, i Sverige och i resten av världen, för regionens invånare. Internationella förbindelser av olika slag stärker regionens koppling till omvärlden.

Delmål för år 2030

  • Minst 9 000 och upp till 16 000 bostäder ska färdigställas varje år fram till 2030. (Nuläge: 9 050 färdigställda bostäder 2014, exklusive ombyggnationer och fritidshusomvandlingar.)
  • Minst hälften av regionens invånare når minst 55 procent av länets arbetsmarknad inom 45 minuter med kollektivtrafik. (Nuläge: 36 procent av arbetsmarknaden nås.)
  • Cykelandelen ska öka till 20 procent av samtliga resor i enlighet med Regional cykelplan för Stockholms län. (Nuläge: 7 procent, genomsnitt för resor till/från och inom länet.)
  • Kollektivtrafikandelen (andel av motoriserade resor med kollektivtrafik i länet) ska öka med 5 procentenheter jämfört med idag.
  • Minst 70 procent av nya bostäder ska tillkomma inom gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät. (Nuläge: 50 procent av befintlig bebyggelse)
  • Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter. (Nuläge: 78 procent hushåll, 76 procent arbetsställen samt 5 procent hushåll och 6 procent arbetsställen i glesbebyggda områden.)
  • Hälften av regionens invånare har högst 1000 meter till tätortsnära natur i grön kil (Nuläge: År 2010 – 48 procent)