Delmål

För att styra mot de övergripande målen används delmål som uttrycks i konkreta målnivåer och tar sikte på 2030. Med konkreta målnivåer underlättas också uppföljningen av om och hur regionen rör sig mot de övergripande målen. Målnivån är satt för 2030 men det är självfallet både önskvärt och angeläget att sträva mot en så snar måluppfyllelse som möjligt, inom ramen för tillgängliga resurser och styrmedel.

I samrådsförslaget finns totalt 22 delmål, kopplade till de fyra övergripande målen:

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö
Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion
Mål 4: En resurseffektiv och resilient region