Vision, mål och prioriterade åtgärder

I samrådsförslaget beskrivs fyra övergripande och långsiktiga mål för regionen, de siktar mot år 2050. För att styra arbetet mot de övergripande målen finns också mätbara delmål att uppnå fram till år 2030. De prioriterade åtgärderna är åtaganden som ska genomföras under planens giltighetstid, fram till år 2026.

Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion – det är ledstjärnan för planeringen, implementeringen och uppföljningen av RUFS 2050. För att kunna bedöma om utvecklingen går i visionens riktning har planen fyra övergripande mål som ytterligare definierar regionens attraktivitet:

  • En tillgänglig region med god livsmiljö
  • En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
  • En ledande tillväxt- och kunskapsregion
  • En resurseffektiv och resilient region

I samrådsförslaget beskrivs också fyra olika tidsperspektiv:

  • 2018-2026 – planens giltighetstid: De prioriterade åtgärderna ska huvudsakligen genomföras under de åtta år som planen är giltig från det att den antas.
  • 2030: För delmålen och även vissa prioriterade åtgärder. 
  • 2050: För den rumsliga strukturbilden och regionens övergripande mål.
  • Bortom 2050: Visionen och förhållningssätten ska gälla tidlöst och långsiktigt.