TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Vision och mål för regionens långsiktiga utveckling

Fyra övergripande mål beskriver hur regionen ska vara år 2050. Målen är nedbrutna i mätbara delmål som ska uppnås till 2030. De regionala prioriteringar är de områden som regionen ska fokusera på att utveckla under planens giltighetstid, 2018–2026. Visionen för RUFS 2050 är Europas mest attraktiva storstadsregion.

Europas mest attraktiva storstadsregion

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion att leva, verka och bo i. Begreppet attraktivitet handlar om att sätta människan i fokus, men också om hållbarhet och resiliens. Attraktivitet handlar även om att vara attraktiv för omvärlden, för övriga Sverige och andra delar av världen som påverkas av det som sker i vår region.

De tre hållbarhetsperspektiven – det ekonomiska, det ekologiska och det sociala – är ömsesidigt beroende av varandra.  I en hållbar region är människan i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling.

Mål, delmål och prioriteringar

Fyra långsiktiga mål pekar ut riktningen och beskriver hur vi ska vara år 2050. För att precisera och styra arbetet finns också mätbara delmål till år 2030. Regionala prioriteringar sätter fokus för genomförandet på kort sikt.

De långsiktiga målen konkretiserar visionen och regionens tillstånd år 2050. Delmålen sätter ambitionen och visar vad som ska uppnås till år 2030. Det är självfallet både önskvärt och angeläget att sträva mot en så snar måluppfyllelse som möjligt, inom ramen för tillgängliga resurser och styrmedel.

Det finns regionala prioriteringar under vart och ett av regionens fyra mål. De regionala prioriteringarna pekar på de viktigaste frågorna som Stockholmsregionens aktörer gemensamt behöver kraftsamla kring i det korta perspektivet för att nå målen.