TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Tematiska frågor och regionala förhållningssätt

Ett tvärsektoriellt angreppssätt är en förutsättning för att kunna göra regionala avvägningar mellan olika intressen. Men det behövs också kunskap i specifika frågor när styrdokument tas fram, exempelvis strategier, program och planer.

I den här delen beskrivs ett antal sakfrågor där det finns regionala intressen och behov av regional samsyn. De förhållningssätt som redovisas inom varje område är tänkta som långsiktiga, regionala spelregler för utvecklingsplaneringen som olika aktörer har att förhålla sig till.

Tematiska frågor

 • Bostadsmarknad och bostadsförsörjning
 • Det digitala samhället
 • Forskning och innovation
 • Hav, sjöar och vattendrag
 • Hälso- och sjukvård och annan samhällsservice
 • Klimatanpassning
 • Klimatpåverkan
 • Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad
 • Kultur
 • Kulturarv och kulturmiljö
 • Landsbygd
 • Miljö och folkhälsa
 • Naturmiljöer och grönområden
 • Regionalekonomi, näringsliv och entreprenörskap
 • Skärgården
 • Social sammanhållning, trygghet och tillit
 • Stadsbyggnad och bebyggelseutveckling
 • Tekniska försörjningssystem
 • Transportsystemet