TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Plankarta

Plankartan för Stockholms län uttrycker vad som är en lämplig regional samordning av mark- och vattenanvändningsfrågor med mellankommunal räckvidd och av regional betydelse. Den ger en samlad bild av regionens framtida utveckling i ett 2050-perspektiv med bebyggelsestruktur, transportinfrastruktur, teknisk försörjning, grönstruktur med mera. Den utgår från ett nuläge och redovisar strategisk inriktning fram till år 2050.

Plankartan preciserar inte när olika utbyggnader sker i tid. Till grund för förslaget till rumslig utveckling ligger en analys av fördelningen av tillkommande bostäder, arbetsplatser med mera i regionens olika delar som har bedömts lämplig från regional synpunkt. Plankartan ger bland annat vägledning för kommunernas översiktsplanering.

Till plankartan finns förhållningssätt, de finns beskrivna i del 3 av utställningsförslaget.