TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Regional struktur

Den rumsliga inriktningen för både den storregionala nivån (östra Mellansverige) och för Stockholmsregionen syftar till att möta utmaningarna och nå målen i RUFS 2050.

Den rumsliga strukturen är central i den regionala utvecklingsplaneringen. Hur vägar, gator, spår, bebyggelse och grönområden med mera är utformade och relaterar till varandra påverkar både tillgängligheten och de val som regionens invånare gör i samband med arbete, bostad och fritid.

Den rumsliga inriktningen i RUFS 2050 ska bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Regionplanen är vägledande i frågor om mark- och vattenanvändning samt lokalisering av bebyggelse och verksamheter. Plankartan ger en samlad bild av regionens framtida utveckling med bland annat bebyggelsestruktur, transportinfrastruktur, teknisk försörjning och grönstruktur.

Centrala frågeställningar för den regionala rumsliga strukturen är

  • bebyggelsens (bostäder, arbetsplatser och service) fördelning i regionen och dess täthet
  • tillgänglighet, trafiksystemets utformning och resiliens
  • flerkärnighet och de regionala stadskärnornas funktion
  • mål om minskad klimatpåverkan och god lokal miljö.