TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Inledning – nuläge och utmaningar

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Regionen integreras också alltmer i globala strukturer. Det går inte att förutse allt fram till 2050 men genom att ha handlingsberedskap kopplade till globala trender och regionens utmaningar kan Stockholmsregionen hantera utvecklingen.

I dag bor det mer än 2,2 miljoner invånare i länet. År 2050 förväntas vi vara 3,4 miljoner invånare, drygt 50 procent fler. Det ställer stora krav på en hållbar planering.

Stockholmsregionen har i dag en stark ekonomisk tillväxt. Både befolkningstillväxten och produktiviteten är högre i Stockholmsregionen än i övriga landet och högre än i de flesta andra storstadsregionerna i Europa. Regionen står i dag för nästan en tredjedel av landets BNP.

Stockholms län är också en integrerad del av övriga östra Mellansverige, en storregion som har en ledande roll för hela landets utveckling och internationella konkurrenskraft. År 2050 förväntas drygt 5,7 miljoner människor bo i de sju län som ingår i östra Mellansverige.

Förbättringsområden och utmaningar

Stockholmsregionen har ett antal kapacitetsbrister; transportinfrastrukturen, bostadsbyggandet och vissa avseenden utbildningssystemets kapacitet har under en lång tid utvecklats i lägre takt än befolkningsökningen. Samtidigt har ny bebyggelse tillkommit i lägen som inte alltid har bra tillgänglighet för kollektivtrafiken. Regionen har också blivit allt mer polariserad vad gäller den sociala strukturen.

En annan faktor som behöver stärkas är regionens forskning och innovation. FoU-investeringarna som andel av BNP har de senaste åren minskat.

RUFS 2050 ska hantera sex utmaningar för regionen:

  • Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa.
  • Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa.
  • Att vara en internationellt ledande storstadsregion i en växande global konkurrens.
  • Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt.
  • Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen.
  • Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som osäker.