Remissen

Samrådet pågick under perioden 8 april–30 september 2016. Utöver samrådsförslaget för RUFS 2050 ingick även en samlad konsekvensbeskrivning och en bilaga om de storregionala perspektiven i samrådet. Bilagan om de storregionala perspektiven har Stockholms läns landsting tagit fram tillsammans med planeringsorganen i östra Mellansverige.

Remissen har skickats ut till cirka 600 mottagare i och utanför Stockholmsregionen. Men även organisationer och privatpersoner som inte fått remissen har varit välkomna att lämna synpunkter.

Remissvaren finns publicerade här på rufs.se och kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Se remissvaren här