Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Under april–september 2016 pågick samrådet om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Samrådsförslaget är ett underlag för dialog om vår regions utveckling.

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 22 mars att skicka ut samrådshandlingen på remiss under perioden 8 april–30 september 2016.

Frågor vi ville ha svar på under samrådet

Mål och delmål
• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt?
• Anger målen rätt ambitionsnivå?

Prioriterade åtgärder
• Är det rätt åtgärder som beskrivs?
• Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?

Den rumsliga strukturen
• Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp?
• Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen region?
• Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen?

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt
• Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet?
• Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation?
• Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen?