TRF

Nuläge och utmaningar

Utgångspunkten för den regionala utvecklingsplanen är den starka befolk­ningstillväxten. År 2050 beräknas Stockholmregionens invånarantal vara 3,4 miljoner, en ökning på nära 50 procent i jämförelse med dagens 2,3 miljoner. Sex utmaningar har identifieras utifrån Stockholmsregionens unika förutsättningar, omvärldens påverkan och bedömningar om utvecklingen. Genom att hantera dem kan vi nå planens långsiktiga mål.


Dagens befolkning

I Stockholms län bor drygt 2,3 miljoner invånare och de allra flesta bor i någon av regionens tätorter. Omkring tre procent av Stockholmsregionens befolkning bor utanför tätorterna och av dessa bor cirka 3 000 på öar i skärgården utan fast landförbindelse. Omkring 76 procent av länets befolkning bor inom 1 200 meter från befintliga spårstationer och stombusshållplatser vilket ger en god utgångspunkt för en hög kollektivtrafikandel.

Närmare 60 procent av befolkningsökningen under de senaste åren beror på att människor flyttar hit, både från andra delar av Sverige (8 procent) och från andra länder (51 procent). De resterande cirka 40 procenten beror på ett relativt högt barnafödande. 

Befolkningen år 2050

Fram till 2050 beräknas länets invånarantal öka till cirka 3,4 miljoner, vilket motsvarar en ökning på nästan 50 procent.

Liksom många andra städer och regioner i Europa förväntas Stockholmsregionen få en ökad andel äldre till följd av stigande medellivslängd, men med ett relativt högt barnafödande och med en positiv nettomigration beräknas även den yngre andelen av befolkningen öka. Andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar däremot, men inte i samma takt som i många andra delar av Europa. Det gör att Stockholms län 2050 beräknas ha en relativt gynnsam åldersfördelning.

Starka trender som påverkar regionen

Många faktorer påverkar regionens utveckling. Globaliseringen, med flera samverkande ekonomiska, tekniska och politiska processer, bidrar till ett alltmer omfattande transnationellt utbyte av kapital, arbetskraft, varor och tjänster samt en ökad global rörlighet mellan studieorter, arbetsplatser och bostadsorter.

Ökade migrationsflöden och urbanisering påverkar inflyttningen till Stockholmsregionen. Med nuvarande urbaniseringstakt uppgår andelen som bor i städer i världen till 70 procent någon gång under perioden 2030–2050.

Digitaliseringen förändrar och påverkar alla områden, sektorer och verksamheter i samhället. Den snabba förändringskraften är omvälvande för arbetsmarknaden och näringslivet och innebär att befintliga kompetenskrav och roller förändras och att nya roller uppstår.

Den globala befolkningstillväxten och en snabb, global ekonomisk utveckling i kombination med en otillräcklig miljöhänsyn har medfört många negativa effekter på ekosystemen. Globalt handlar det om nedskräpning, stora mängder toxiska och miljöfarliga utsläpp, minskad biologisk mångfald och inte minst om ett överuttag av jordens ändliga resurser som medför miljöbelastning och stora hälsorisker. 

Framgångsfaktorer  och förbättringsområden i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen har en mycket stark tillväxt. Det går på många sätt bra för regionen, men befolkningstrycket har bidragit till att utbyggnaden av bland annat bostäder, arbetsplatser och infrastruktur inte har kunnat hålla samma takt. Insatserna framåt handlar om att klara av att växa med rätt kapacitet och därtill på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

 

 

Stockholmsregionens sex utmaningar

Utifrån Stockholmsregionens unika förutsättningar, omvärldens påverkan och bedömningar om utvecklingen, har sex utmaningar för Stockholmsregionen identifierats. Utmaningarna är år 2018 i stort sett desamma som i RUFS 2010 och bedöms i vissa fall som än mer aktuella än för åtta år sedan.

1.  Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa

2 Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa

3  Att vara en internationellt ledande storstadsregion i en växande global konkurrens

4  Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt

5  Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen

6  Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som osäker