TRF

Uppföljning och lärande

Att kontinuerligt följa upp den regionala utvecklingsplanen är nödvändigt för att veta om regionen är på väg mot målen för 2050, om delmålen nås till 2030 och hur det går med genomförandet av de regionala prioriteringarna. Uppfölj­ningen av RUFS 2050 sker löpande under planens giltighetstid 2018–2026 och för att säkra en kontinuitet bygger den vidare på uppföljningsmodellen som använts för RUFS 2010.

Uppföljningens syfte är att följa upp den regionala utvecklingsplanen. Uppföljningens resultat ger stöd och ledning för den fortlöpande dialogen mellan regionens aktörer om regionens position och utveckling. Resultatet ger underlag för kunskapsutbyte, lärande och beslut om nästa steg i genomförandet.

Uppföljningen av indikatorer sker och uppdateras löpande. En gång per år sammanställs en uppföljningsrapport med senast tillgängliga data.

Fyra delar av uppföljning

Uppföljningsmodellen innehåller fyra beståndsdelar som har bäring på olika delar i den regionala utvecklingsplanen: uppföljning av planens måluppfyllelse, internationella jämförelser, samlad konsekvensbedömning och regionala prioriteringar.