TRF

Tematiska frågor och regionala förhållningssätt

Ett tvärsektoriellt angreppssätt är en förutsättning för att kunna göra regionala avvägningar mellan olika intressen. Men det behövs också kunskap i specifika frågor när styrdokument tas fram, exempelvis strategier, program och planer. Här beskrivs ett antal sakfrågor där det finns regionala intressen och behov av regional samsyn.

De förhållningssätt som redovisas inom varje område är tänkta som långsiktiga, regionala spelregler för utvecklingsplaneringen som olika aktörer har att förhålla sig till.

Läs mer om de tematiska frågorna i RUFS 2050

 • Bostadsmarknad och bostadsförsörjning
 • Digital utveckling och tillgänglighet
 • Forskning och innovation
 • Hav, sjöar och vattendrag
 • Klimatanpassning
 • Klimatpåverkan
 • Kompetens och arbetsmarknad
 • Kultur
 • Kulturarv och kulturmiljö
 • Landsbygd
 • Miljö och hälsa
 • Naturmiljöer och grönområden
 • Regionalekonomi, näringsliv och entreprenörskap
 • Samhällsservice inklusive hälo- och sjukvård
 • Skärgården
 • Social sammanhållning, trygghet och tillit
 • Stadsbyggnad och bebyggelseutveckling
 • Tekniska försörjningssystem
 • Transportsystemet