TRF

Östra Mellansverige

Parallellt med ta fram RUFS 2050 pågår ett arbete om den långsiktiga storregionala utvecklingen i östra Mellansverige, ÖMS. Under 2016 togs ett förslag fram för en samordnad planering i ÖMS gemensamt av länen i östra Mellansverige och Mälardalsrådet, arbetet har också samordnats med EBS-processen (En Bättre Sits). Planeringsdokumentet kallas ÖMS 2050 och skickades ut på remiss till ett stort antal aktörer under 2016.

ÖMS-samverkan kompletterar andra storregionala samarbeten, genom att det explicit fokuserar på regional utvecklingsplanering kopplat till varje läns process med RUS/RUP/RUFS, och att dess primära målgrupp är regionala utvecklingsplanerare och kommunala samhällsplanerare.

Med hänsyn till de synpunkter som inkommit under samrådet färdigställs en slutversion av dokumentet, vilken beräknas vara klart vid årsskiftet 2017. De frågor som diskuterats under samrådet är därmed en viktig indata till den slutliga målbilden för det storregionala samarbetet i östra Mellansverige och vilka tematiska områden som vi ska fördjupa oss i.

Frågor vi ställde under samrådet

  • Hur ser ni på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och gemensam målbild inom ÖMS?
  • Vilken storregional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en positiv utveckling i östra Mellansverige?
  • Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidigt minska klimatpåverkan?
  • Hur kan vi hantera regionförstoringens påverkan på social hållbarhet, så att den förbättrade tillgängligheten kommer en så stor andel som möjligt av befolkningen till godo?
  • Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera?