TRF

Remissvar

Här kan du ta del av alla remissvar som skickades in under samrådet (juni–oktober 2017) avseende Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Remissförslaget skickades enbart ut till aktörer inom Stockholms län.

Det har kommit in cirka 150 svar, som kommer att sammanställas i en särskild redogörelse. Svaren ska tolkas och de mest relevanta synpunkterna ska inarbetas i en slutversion av klimatfärdplanen. Planen ska sedan beslutas av tillväxt- och regionplanenämnden samt landstingsfullmäktige under första halvåret av 2018. 

Kommuner Statliga myndigheter och offentliga organisationer
Brandkåren Attunda Akademiska hus
Danderyds kommun Enheten för marin miljö och plenerins (SGU)
Ekerö kommun Folkhälsomyndigheten
Haninge kommun  
Huddinge kommun Havs- och vattenmyndigheten
Järfälla kommun Jordbruksverket
Käppalaförbundet Karolinska institutet
Lidingö stad Konjunkturinstitutet
Nacka kommun Livsmedelsverket
Norrtälje kommun Luftfartsverket
Nykvarns kommun Läkemedelsverket
Nynäshamns kommun Länsstyrelsen i Stockholms län
Salems kommun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sigtuna kommun Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Sollentuna kommun Myndigheten för ungdoms- och civilrättsfrågor
Solna stad Myndigheten för yrkeshögskolan
Stockholm stad Naturvårdsverket
Sundbybergs stad Post- och telestyrelsen
Södertälje kommun SJ
Tyresö kommun Sjöfartsverket
Täby kommun Skolverket
Upplands-Väsby kommun SMHI
Vallentuna kommun Statens fastighetsverk
Vaxholms stad Statens historiska museum
Värmdö kommun Statens martima museer
Österåkers kommun Statistiska centralbyrån
  Stockholms resilienscentrum
  Stockholms universitet
  Storsthlm
  Svenska institutet
  Svenska kraftnät
  Sveriges kommuner och landsting
  Sveriges lantbruksuniversitet
  Södertörns högskola
  Storstockholms brandförsvar
  Tekniska museet
  Trafikverket
  Vetenskapsrådet
  Vinnova
   
Näringsliv och civilsamhälle Stockholms läns landsting
AB Fortum Värme Danderyds sjukhus
Bil Sweden  Hälso- och sjukvårdsnämnden
Biogas Öst Folktandvården
Ellevio Kollektivtrafikant Stockholm
Eon Kulturnämnden
Färgfabriken Locum
Greenhouse Gas Protocol Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Hyresgästföreningen region Stockholm Trafiknämnden
Jordens vänner  
KK-stiftelsen  
Klimataktion  
Nacka miljövårdsråd  
Naturskyddsföreningen  
Rädda Grimstaskogen  
SRV Återvinning  
Stockholms handelskammare  
Stockholms kooperativa bostadsförening  
Strukton Rail  
Svenska bankföreningen  
Sveriges bussföretag  
Södertörns fjärrvärme  
Söderenergi AB  
SÖRAB