TRF

Förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

För att ställa om mot en region utan nettoutsläpp 2045 har Stockholms läns landstingsfullmäktige gett tillväxt- och regionplaneförvaltningen i uppdrag att ta fram en regional klimatfärdplan. Syftet med klimatfärdplanen är att bidra till ett stärkt genomförande av RUFS 2050 i den nödvändiga omställningen mot ett fossiloberoende och mot netto-noll utsläpp år 2045. Förslaget togs upp i landstingsfullmäktige den 12 juni och beslutades att återremitteras.

Stockholmsregionen har sedan länge varit ett internationellt föredöme i sitt klimatarbete. Ett klimatneutralt samhälle är ett måste och en snabb omställning eftersträvas. För att nå målet netto noll växthusgasutsläpp senast 2045 krävs att länets aktörer koordinerar sina insatser och den regionala klimatfärdplanen ska fungera som ett strategiskt verktyg i det arbetet.

Klimatfärdplanen ska bidra till att stärka genomförandet av RUFS 2050 på klimatområdet. Till färdplanen hör ett kunskapsunderlag med förslag till regionala och lokala klimatinsatser för hela perioden fram till 2050 för att bidra till länets nödvändiga klimatomställning.

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade att förslaget till klimatfärdplan skulle skickas ut på remiss under hösten 2017. Förslaget togs upp i tillväxt- och regionplanenämnden i slutet av februari 2018 och återremitterades i landstingsfullmäktige den 12 juni 2018.

Innehåll

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen  ger vägledning i form av konkreta utsläppsmål för 2030 och 2045, samt pekar ut fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete. De insatsområdena är:

  1. Driv på det internationella och nationella klimatarbetet

  2. Värna och stärk Stockholmsregionens konkurrenskraft

  3. Fokusera på transport- och bebyggelsesektorn

  4. Formalisera och förstärk den regionala samverkan i klimatarbetet

  5. Satsa på systemeffektiva åtgärder

Kompletterande kunskapsunderlag

Till klimatfärdplanen hör ett kunskapsunderlag "Klimatarbetet i Stockholmregionen"som syftar till att öka kunskapen på området och ge beslutsstöd åt regionens aktörer. Det beskriver nuläge, trender och eftersträvade framtida utvecklingar igenom utsläppsbanor för länet som helhet och även i detalj för fyra samhällssektorer: byggd miljö och service, transport, industri, jord- och skogsbruk. Det innehåller också skrivelser om markanvändning, regional förnybar energiproduktion och länets indirekta växthusgasutsläpp. 

Organisation och samarbetspartner

Arbetet med klimatfärdplanen leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningens ledningsgrupp och länets Miljö- och samhällsbyggnadsråd. I en regional arbetsgrupp finns också följande organisationer representerade: