TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Strategier

Samtidigt som arbetet pågår med att ta fram en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, kompletteras en rad områden med fördjupande strategier. Syftet är att bidra till att lösa långsiktiga utmaningar och uppnå de långsiktiga målen i RUFS 2050. Genom att identifiera och formulera tydliga vägval, stärks det samlade genomförandet bland regionens aktörer. Strategierna kompletteras även med kunskapsunderlag och handlingsprogram.

Process
Landstingsfullmäktige står som beställare av strategierna och är den politiska instans där de slutligen antas efter att passerat ansvarig nämnd. Arbetet med att ta fram strategierna leds av ansvarig förvaltning inom Stockholms läns landsting och sker i samverkan med relevanta aktörer i regionen. Samverkan sker i form av workshops, remissomgångar eller annan samverkansform. 

Alla pågående strategier: