TRF

Samråd

Under april–september 2016 pågick samrådet om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Samrådsförslaget är ett underlag för dialog om vår regions utveckling.

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 22 mars att skicka ut samrådshandlingen på remiss under perioden 8 april–30 september 2016. Utöver samrådsförslaget skickades även en konsekvensbeskrivning ut på remiss samt en bilaga om de storregionala perspektiven som Stockholms läns landsting tog fram tillsammans med planeringsorganen i östra Mellansverige.

Frågor vi ville ha svar på under samrådet

Mål och delmål

  • Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt?
  • Anger målen rätt ambitionsnivå?

Prioriterade åtgärder

  • Är det rätt åtgärder som beskrivs?
  • Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?

Den rumsliga strukturen

  • Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp?
  • Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen region?
  • Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen?

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt

  • Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet?
  • Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation?
  • Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen?

Omfattande dialog under samrådet

Under samrådsperioden skedde en omfattande dialog med ett stort antal möten. Bland annat anordnade landstinget två större uppstartsmöten och ett avslutningsmöte. Ett flertal tematiska frukostseminarier där olika aktörer fick komma med inspel arrangerades. Dessutom bjöd tillväxt- och regionplanenämndens presidium in samtliga kommunstyrelsers presidier i Stockholms län till enskilda samtal om hur man ser på RUFS och den egna kommunens roll i regionens utveckling. Tillväxt- och regionplanenämndens ordförande bjöd också in till runda-bordssamtal med näringslivet i regionen samt akademierna.