TRF

Program

Programmet för RUFS 2050 antogs av tillväxt- och regionplanenämnden den 20 augusti 2015. Det redogör för viktiga principer som nästa plan ska bygga på: mål och medel, frågor som ska behandlas, hur processen ska gå till och vilka aktörer som behöver engageras. Programmet innebär också en möjlighet att ta upp olika frågor till diskussion i ett tidigt skede i processen, och utgör utgångspunkten för dialogen om regionens utveckling.

Med utgångspunkt i aktualitetsarbetet identifierade landstinget ett antal förbättringsområden och tog fram nya kunskapsunderlag – det gäller bland annat landsbygdens utmaningar, RUFS 2050 som klimatfärdplan och regionens regionalekonomiska och sociodemografiska utveckling. En annan fråga som vi fördjupade oss i är hur hållbarhetsansatsen kunde stärkas för att resonemanget om hållbar utveckling ska utgöra en trovärdig och tydlig utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet.

Bred dialog

Landstinget förde under 2015 dialog med ett stort antal aktörer i och kring regionen. En kommungrupp, med tjänstemän från länets alla kommuner, träffades regelbundet för att diskutera och testa olika idéer och för att kvalitetssäkra innehållet i programmet. I gruppen ingick även landstinget, Länsstyrelsen och Trafikverket.

Tillväxt- och regionplanenämndens ledamöter diskuterade vid flera tillfällen olika frågor och vägval kopplade till programmets innehåll och till planprocessen. Avstämningar gjordes också med landstingets trafiknämnd och trafikberedning.

Tjänstemän och politiker i regioner och landsting i östra Mellansverige träffades för att diskutera det storregionala perspektivet i RUFS 2050. Två större regionmöten arrangerades under våren 2015 för att bredare förankra programarbetet och återkoppla till de remissaktörer som deltagit i aktualitetsarbetet.