TRF

Ändringar som har gjorts i planförslaget från utställning till antagande

Under 2017 var planförslaget till RUFS 2050 ute på remiss bland länets aktörer och totalt inkom 160 svar. Utställningen gav ett starkt stöd för att bibehålla det upplägg och den inriktning som utställningsförslaget RUFS 2050 hade. Därför har inga stora ändringar gjorts i strukturen av planförslaget, och inte heller av målstrukturens upplägg. De justeringar som har gjorts handlar till stor del om kvalitetsförbättringar och förtydliganden.

Utifrån synpunkter som kommit fram under utställningen har följande förändringar gjorts:

 • En tydligare inledning med ingångar till planens olika delar har utformats.
 • Antalet delmål har minskats till sexton, fyra för varje regionalt mål. Vissa justeringar har gjorts i delmålen för bättre uppföljningsbarhet och logik.
 • En ny regional prioritering om folkhälsa har kommit till.
 • Genomförandebeskrivningen har flyttats in i Del 2 Vision, mål och prioriteringar.
 • Del 3 om regional rumslig struktur har förstärkts med en inledande text som beskriver plankartans och förhållningssättens funktion och den rumsliga inriktningen har förtydligats.
 • Plankartan och förhållningssätten samt de rumsliga strukturerna har justerats och kvalitetssäkrats efter inkomna synpunkter.
 • Den långsiktiga inriktningen för transportsystemet har förstärkts.
 • Del 4 med tematiska frågorna har kvalitetssäkrats och justerats efter inkomna synpunkter, samt att de har samlats i tre grupperingar: Utbyggnad och utveckling, Resurser och hänsyn, samt Tillväxt och välbefinnande.
 • De regionala förhållningssätten i de tematiska frågorna har lyfts bort och istället har regionala ställningstaganden till varje tematisk fråga tydliggjorts.
 • Del 5 har enbart fokus på uppföljning och lärande.
 • Del 6 om konsekvensbedömning har utvecklats med ett kapitel om beräknade effekter av den föreslagna rumsliga strukturen. Här finns också den särskilda sammanställningen av miljöbedömningen.
 • Avsnittet om den regionala utvecklingsplanens funktion och reglering har förtydligats och förstärkts.

Läs mer om hur synpunkterna från remissvaren har tagits omhand i utställningsutlåtandet.