TRF

Aktualitetsbedömning

Den viktigaste utgångspunkten i arbetet med att ta fram RUFS 2050 är den tidigare regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. RUFS 2010 antogs av landstingsfullmäktige 2010, tre år senare gjordes en aktualitetsbedömning av planen för att besvara hur aktuell och användbar den var.

Ny kunskap och förändringar i omvärlden påverkar planens aktualitet. En regionplan behöver inte genomgå någon aktualitetsprövning, likt kommuners översiktsplaner. Men planens legitimitet och styrka bygger på att innehållet upplevs som relevant och aktuellt av regionens aktörer. Mellan 1 oktober och 20 december 2013 förde landstinget därför en dialog med aktörer i och utanför regionen för att:

  • göra genomförandet av RUFS 2010 mer kraftfullt
  • skapa möjligheter att påbörja programarbetet för en ny regional utvecklingsplan.

Frågor vi ville få svar på var

  • Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja?
  • Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete?
  • Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas ytterligare?
  • Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv?
  • Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella?
  • Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta?
  • Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver?
  • Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från?

Resultatet och hur vi gick vidare

Den generella uppfattningen var att RUFS 2010 i huvudsak fortfarande är aktuell. I princip alla aktörer står bakom RUFS 2010:s vision och mål, utmaningarna känns fortsatt relevanta och planen används som ett verktyg i regionala utvecklingsprocesser.

Baserat på alla remissvar, erfarenheter från den löpande regionplaneringen och uppföljning av hur det går för regionen, skulle landstinget inför en kommande planprocess arbeta vidare med ett antal utvecklingsområden. Bland annat skulle de olika tidsperspektiven i en kommande plan klarläggas, och begreppet hållbar utveckling förtydligas och utgöra ramarna för regionens utveckling. Kopplingen mellan mål och uppföljning, och prioriteringar av mål och åtaganden analyseras, liksom omvärldens påverkan på Stockholmsregionen. Förutsättningarna för en hållbar utveckling av länets landsbygd skulle belysas, liksom förhållandet stad och land. En klimatfärdplan för regionen skulle också tas fram och regionens trafiksystem samt ekonomiska och sociala utveckling ses över.

Underlag och samrådsredogörelse

Det underlag som landstingets tillväxt- och regionplaneutskott beslutade att skicka ut på remiss samt en samrådsredogörelse finns att ladda ner i menyn till höger.