Förhållningssätt

RUFS 2050 ska använda ett tvärsektoriellt angreppssätt där en mängd frågor behandlas integrerat. Det är en förutsättning för att kunna göra lämpliga avvägningar mellan olika intressen. Men för att helhetsbilden ska bli komplett behövs också fördjupad kunskap om olika tematiska frågor när det gäller trender, utmaningar och möjligheter. 

Förhållningsätten ger en vägledning i hur RUFS 2050 bör tillämpas i olika regionala och lokala processer, vid beslut i olika frågor och när styrdokument tas fram, exempelvis strategier, program och planer enligt PBL. I frågor som rör den regionala utvecklingen grundar landstinget sina ställningstaganden på bland annat dessa förhållningssätt

Förhållningssätten ska bidra till en hållbar och löpande regional utvecklingsplanering. De förhållningssätt som redovisas inom varje fördjupningsområde är, till skillnad mot de prioriterade åtgärderna, långsiktiga regionala spelregler för utvecklingsplaneringen som olika aktörer har att förhålla sig till. 

Förhållningssätt som är kopplade till den rumsliga utvecklingen ger en vägledning för hur mark och vatten bör användas och hur bebyggelse och anläggningar bör lokaliseras. Förhållningssättet till bebyggelsestruktur kommer att utvecklas på plankartan inför utställning av RUFS 2050.