Östra Mellansverige

ÖMS 2050 syftar till att skapa samsyn för en samordnad planering i östra Mellansverige (ÖMS). Förslaget har tagits fram gemensamt av länen i östra Mellansverige och Mälardalsrådet, och har samordnats med EBS-processen (En Bättre Sits).

ÖMS-samverkan kompletterar andra storregionala samarbeten, genom att det explicit fokuserar på regional utvecklingsplanering kopplat till varje läns process med RUS/RUP/RUFS, och att dess primära målgrupp är regionala utvecklingsplanerare och kommunala samhällsplanerare.

Med hänsyn till de synpunkter som inkommer under samrådet färdigställs en slutversion av dokumentet, vilket beräknas vara klart vid årsskiftet 2016/2017. De frågor som diskuteras i samrådet är därmed en viktig indata till den slutliga målbilden för det storregionala samarbetet i östra Mellansverige och vilka tematiska områden som vi ska fördjupa oss i.

Frågor vi ställer under samrådet:

  • Hur ser ni på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och gemensam målbild inom ÖMS?
  • Vilken storregional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en positiv utveckling i östra Mellansverige?
  • Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidigt minska klimatpåverkan?
  • Hur kan vi hantera regionförstoringens påverkan på social hållbarhet, så att den förbättrade tillgängligheten kommer en så stor andel som möjligt av befolkningen till godo?
  • Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera?