TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

En ny plan växer fram

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Visionen är Europas mest attraktiva storstadsregion.

Nu pågår arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar. Planen ligger till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering, det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Ett stort antal aktörer bidrar till innehållet i planen och ansvarar också för genomförandet av den.

Trender och utmaningar

Stockholmsregionen är en snabbt växande region som det inom många områden går bra för, men utvecklingen är inte lika hållbar inom alla områden. Den regionala utvecklingsplanen utgår ifrån de trender som sker i omvärlden och påverkar vår region samt de utmaningar som regionen står inför på lång sikt. År 2050 förväntas vi vara 3,4 miljoner invånare i länet, vilket är en ökning med 50 procent från i dag.

De utmaningar som planen utgår ifrån är:

  • Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa.
  • Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa.
  • Att vara en internationellt ledande storstadsregion i en växande global konkurrens.
  • Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt.
  • Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen.
  • Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som osäker.

Omfattande process

Processpil

Att ta fram en ny regional utvecklingsplan är en omfattande process som pågår i flera år och som förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet.

Utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, RUFS 2010. Under åren 2013–2014 gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade att planen är fortsatt både aktuell och användbar, men den pekade också på en del utvecklings- och förbättringsområden.

Utifrån resultatet från aktualitetsarbetet sattes sedan arbetet med nästa plan igång. Den 20 augusti 2015 beslutade landstingets tillväxt- och regionplanenämnd om ett program för en ny regional utvecklingsplan. Under 2016 pågick ett samråd om planen. Utifrån synpunkterna som kom in under samrådet togs ett utställningsförslag fram. Den 8 juni 2017 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att godkänna utställningsförslaget och att genomföra en utställning under perioden 27 juni till 3 november 2017. Under perioden inkom svar från cirka 150 remissinstanser, bland dem Stockholms läns samtliga kommuner.

Före sommaren 2018 ska ett slutligt förslag till RUFS 2050 läggas fram för beslut i landstingsfullmäktige. Enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) kommer den nya planen att gälla i åtta år från att den vunnit laga kraft, vilket väntas ske tre månader efter att den antagits i landstingsfullmäktige.