TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Regionala EU-räkenskaper

Vad är regionala EU-räkenskaper?

Det Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet - ENS - är ett internationellt jämförbart räkenskapssystem av en total ekonomi som gör det möjligt att jämföra ekonomisk struktur, och att följa utveck­lingen i olika regioner.

Samtliga medlemsländer i EU redovisar regionala räkenskaper. För att göra jämförelser används de regionala räkenskapernas bruttoregionprodukt (BRP) i löpande priser. BRP beskriver den ekonomiska aktiviteten på regional nivå där den minsta enheten för redovisning är kommunnivån. BRP per invånare justerad med priser och valutor är ett viktigt underlag för fördel­ning av medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden.

Rapporter