Vanliga frågor om RUFS

Vad är RUFS?

Den regionala utvecklingsplanen, RUFS, väger samman regionala behov, uttrycker regionens samlade vilja och ligger till grund för regionens utveckling i ett långt perspektiv. RUFS formella status som regionplan innebär att den är vägledande för efterföljande kommunal fysisk planering i länet. Den regionala utvecklingsplanen ligger också till grund för det regionala tillväxtarbetet vilket innebär att den är ett viktigt strategiskt dokument för bland annat kommunernas och landstingets strategiska planering, regionala strukturfondsprogram och regionala infrastrukturplaner.

Det är alltså genom andra planer, program och beslut som RUFS verkar. Därför är det viktigt att regionens aktörer upplever planen som aktuell, användbar och relevant.

Vilka frågor och utmaningar tar RUFS upp?

Kommunerna i Stockholms län är nära sammanlänkade och på många sätt beroende av varandra. De flesta invånare i Stockholmsregionen pendlar dagligen över kommungränser mellan arbetsplatser, bostäder, skolor och fritidssysselsättningar – och regionen måste därför planeras som en helhet. RUFS har också det långsiktiga perspektivet och en helhetssyn över komplexa frågor som hållbarhet, befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling. Planen utgår ifrån sex utmaningar och hur vi ska hantera dem:

  • Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa
  • Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande
  • Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som osäker
  • Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt
  • Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa
  • Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen

Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Vad skiljer RUFS 2050 från RUFS 2010?

RUFS 2050 är på många sätt en fortsättning på den nuvarande planen, RUFS 2010. Regionen står i dag i stort sett inför samma utmaningar som för sju år sedan även om vissa av dem har förstärkts ytterligare. När man arbetar med frågor på lång sikt, och med strukturer som tar tid att förändra, är det viktigt att vara uthållig.

Många aktörer har pekat på att RUFS behöver bli mer genomförandeinriktad. RUFS 2050 kommer därför i större utsträckning prioritera vad regionen behöver samverka runt.

Vilken betydelse kan RUFS få på lång sikt?

Det vi genomför i dag och många av de beslut vi fattar nu kommer att påverka hur det är att leva i Stockholmsregionen år 2050. De hus och den infrastruktur vi bygger 2017 kommer att stå kvar om 30 år. En liten kursändring i dag kan alltså få stora konsekvenser när man drar ut tidslinjen. Klimatpåverkan är ett tydligt exempel; varje år i närtid då vi inte gör tillräckligt kommer att innebära att vi behöver göra ännu mer och ännu större omställningar senare.

Utan en regional utvecklingsplan riskerar regionen att utvecklas mer spretigt och på ett sätt som inte ger optimal verkan. Om regionen har en gemensam plan kan också dess behov och krav gentemot staten samordnas bättre.

Hur ser processen med att ta fram RUFS 2050 ut?

Processpil RUFS

Arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsplanen följer stegen i plan- och bygglagen. Utgångspunkten är det aktualitetsarbete av RUFS 2010 som påbörjades under 2013. 2015 togs ett program fram som beskrev inriktningen för en ny plan, och 2016 genomfördes ett samråd om denna nya plan. Utifrån synpunkterna i samrådet tas nu ett planförslag fram. Den slutliga planen ska finnas färdig för beslut i landstingsfullmäktige 2018.

Är RUFS det enda verktyget för regionplanering?

Nej, regionplanering innebär mer än att ta fram en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. I Stockholms läns landstings uppdrag att regionplanera för länets 26 kommuner ingår framför allt att bevaka regionala frågor och ta fram regionala planerings- och kunskapsunderlag för kommuner och statliga myndigheter.