Om RUFS – regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, har tagits fram för att göra livet bättre för alla som bor, verkar och vistas i regionen. RUFS 2050 uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050. Den har arbetats fram av ett stort antal aktörer i regionen.

Europas mest attraktiva storstadsregion

Utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen har gjort och gör skillnad. Vi har en lång historia och tradition av att regionplanera. Utan en plan riskerar utvecklingsarbetet att bli splittrat och att många frågor lämnas obesvarade. Stockholms län tillhör en växande funktionell region och huvudstadsregionen har haft en stark tillväxt. Det har bland annat bidragit till att regionplanen har gått från att vara en fysisk plan till att tillväxtfrågor har integrerats i planen.

RUFS 2050:s formella status som regionplan och regionalt utvecklingsprogram innebär att den blir styrande för den statliga planeringen i länet. Den regionala utvecklingsplanen ligger till grund för bland annat kommunernas strategiska planering, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplaner. När nya program och insatser, inte minst på nationell nivå, initieras har RUFS 2050 en viktig funktion som uttryck för Stockholmsregionens samlade vilja. Visionen Europas mest attraktiva storstadsregion har ambitionen att förena och utmana aktörerna i det regionala utvecklingsarbetet.

Regionplanering i Stockholmsregionen

Regionplanering har bedrivits i mer än 60 år i Stockholmsregionen och fyller en viktig roll för att se till de övergripande och långsiktiga frågorna som för enskilda kommuner är svåra att hantera.  

Stockholms län har 26 kommuner med många ihopkopplade funktioner som arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur. Stockholms län utgör den administrativa gränsen för regionplanen. Det regionala utvecklingsarbetet bedrivs dock genom ett samspel mellan olika aktörer och kringliggande län i östra Mellansverige.

Regionplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (PBL), kap 7 (2010:900). För Stockholms läns landsting gäller lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län enligt vilken landstinget är ansvarigt regionplaneorgan med uppgift att bedriva regionplanering enligt ovan nämnda kap 7 i PBL.

Du kan läsa om regionplaneringens historia i Stockholmsregionen, i publikationen Regionplanering 1958-2001, 2014:5.