TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Kartor i RUFS 2050

Här finns kartorna som förekommer i förslaget till RUFS 2050. Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver underlagen i annat format.

Plankartan RUFS 2050 (pdf)

 • Beslutande investeringsåtgärder i transportsystemet (pdf)
 • Den regionala blåstrukturen (pdf)
 • Den regionala grönstrukturen (pdf)
 • Den regionalt prioriterade bebyggelsestrukturen och kollektivtrafikens stomnät (pdf)
 • Det regionala cykelvägnätet 2030 (pdf)
 • Det regionala vatten- och avloppssystemet (pdf)
 • Energiproduktionen i Stockholm län (pdf)
 • Framtida stamnät för elektricitet (pdf)
 • Geografisk avgränsade influensområden av riksintresse för totalförsvaret (pdf)
 • Gods- och logistikstruktur i Stockholms län (pdf)
 • Internationella flygförbindelser idag och framtida behov av utvecklade förbindelser (pdf)
 • Jordbruksmark och skog i Stockholms län (pdf)
 • Kärnöar och replipunkter (pdf)
 • Kust- och skärgårdsområden i Stockholms län (pdf)
 • Landsbygdens rumsliga struktur och länets jordbruksmark (pdf)
 • Landsbygdens rumsliga struktur och stomnätet i Stockholms län (pdf)
 • Lärosäter i östra Mellansverige 2017 (pdf)
 • Masshantering och täkter (pdf)
 • Materialbehov per hektar (pdf)
 • Nuvarande stamnät för elektricitet (pdf)
 • Regionala anläggningar för avfallshantering (pdf)
 • Regionalt viktiga kombinerade kretsloppsanläggningar (pdf)
 • Rumsliga koncentration av tillverknings- och utvinningsindustrin (pdf)
 • Rumslig koncentration av tjänstesektorn (pdf)
 • Skyddad natur och tillgänglighet till grönstruktur (pdf)
 • Socioekonomisk index och spårbunden kollektivtrafik (pdf)
 • Strategiska lägen med potential för regionala materialterminaler (pdf)
 • Tätortsutbredning München (pdf)
 • Tätortsutbredning Oslo (pdf)
 • Tätortsutbredning Amsterdam (pdf)
 • Tätortsutbredning Barcelona (pdf)
 • Tätortsutbredning Berlin (pdf)
 • Tätortsutbredning Dublin (pdf)
 • Tätortsutbredning Helsingfors (pdf)
 • Tätortsutbredning Köpenhamn (pdf)
 • Tätortsutberdning Stockholm (pdf)
 • TEN-T i Stockholms län (pdf)
 • Totalt materialbehov (pdf)
 • Transportleder för farligt gods och farliga verksamheter nuläge (pdf)
 • Vattenförekomster med otillfredsställande eller dålig ekologisk status (pdf)