Befolkning och sysselsatta på små områden

Tillgängligt data för befolkning och sysselsatta

Nu finns befolkning och sysselsatta enligt RUFS 2010 på basområden tillgängliga i områdesdatabasen.

Vad finns i Områdesdatabasen

I ODB finns data för dagbefolkning, förvärvsarbetande nattbefolkning och totalbefolkning för RUFS-scenarierna hög och låg och för åren 2020 och 2030. Data redovisas per basområde och koppling finns också till trafikområden (samsid).

Till vad används data för befolkning och sysselsatta

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010) redovisar långsiktiga antaganden om utvecklingen av befolkning och sysselsättning fram till år 2030.

Utvecklingen redovisas för två alternativa nivåer, Hög och Låg. I planen redovisas befolkningsutvecklingen per kommun, medan sysselsättningsnivån endast redovisas på länsnivå.

Bedömning av planens långsiktiga systemeffekter

För att kunna bedöma planens långsiktiga effekter, på bland annat trafiksystemet, behöver de regionala framskrivningarna för befolkningsutveckling brytas ned till mindre geografiska områden.

Det huvudsakliga syftet med nedbrytningen är att förse trafikmodeller med en fördelning av befolkning och sysselsatta, som står i överensstämmelse med den inriktning för utvecklingen av markanvändningen i Stockholms län fram till år 2030 som RUFS 2010 anger.

Ett viktigt användningsområde är att underlaget ska fungera som jämförelsealternativ vid olika trafikanalyser, men materialet kan även användas som referens vid annan långsiktig strategisk planering.

Tillgång till ODB

För att få tillgång till ODB behöver du fylla i en ansökan.