Kartor, GIS och områdesdata

GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett sätt eller system att kombinera geodata med annan information för att sedan presentera informationen, oftast i kartform.

En kartbild förbättrar förståelsen av till exempel statistik väsentligt och är därför ett värdefullt verktyg och viktigt hjälpmedel i planering och beslutsprocesser. Genom att kombinera olika data och visa på samma karta underlättar GIS att se mönster som är svåra att upptäcka i tabeller eller diagram.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med GIS för att skapa förutsättningar för effektiv informationshantering såväl internt som externt. En viktig uppgift är att tillhandahålla de planeringsunderlag som används i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Geodatasamverkan

Region Stockholm är med i Geodatasamverkan. Mer information om vårt interna arbete med att förbättra samordning och hantering av geodata samt öka samarbetet mellan landstingets olika organisationer finns på Kartportalen – webbplatsen för landstingets GIS-nätverk.