TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Kartor, GIS och områdesdata

GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett sätt eller system att kombinera geodata med annan information för att sedan presentera informationen, oftast i kartform.

En kartbild förbättrar förståelsen av till exempel statistik väsentligt och är därför ett värdefullt verktyg och viktigt hjälpmedel i planering och beslutsprocesser. Genom att kombinera olika data och visa på samma karta underlättar GIS att se mönster som är svåra att upptäcka i tabeller eller diagram.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med GIS för att skapa förutsättningar för effektiv informationshantering såväl internt som externt. En viktig uppgift är att tillhandahålla de planeringsunderlag som används i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Geodatasamverkan

Stockholms läns landsting är med i Geodatasamverkan. Mer information om vårt interna arbete med att förbättra samordning och hantering av geodata samt öka samarbetet mellan landstingets olika organisationer finns på Kartportalen – webbplatsen för landstingets GIS-nätverk.