Framskrivningar

Vad är framskrivningar?

Framskrivningar är långsiktiga bedömningar om utvecklingen i regionen. De används i första hand för regional utvecklingsplanering, planering av transportinfrastruktur, trafikanalyser och bostadsförsörjning.

Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige redogör för den beräknade utvecklingen fram till 2060. Utvecklingen redovisas för tre alternativa scenarier; Låg, Bas och Hög. Bas utgör huvudalternativet men beredskap krävs för en utveckling enligt samtliga tre scenarier.

Framskrivningarna utgör en grundförutsättning för antaganden i utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, RUFS2050. Planen visar bland annat det kommande bostadsbehovet utifrån den antagna befolkningsökningen fram till år 2050. Observera att framskrivningar inte beskriver utvecklingen varje år och att de siffror som redovisas på årsnivå är ett genomsnitt för hela perioden.

Tidsperspektiv

I utställningsförslaget RUFS 2050 finns tre olika tidsperspektiv:

  • Ett långt fram till 2050 som ligger till grund för vision, mål och plankartan.
  • Ett medellångt fram till 2030 som ligger till grund för delmål.
  • Ett kort fram till 2026 med fokus på regionala prioriteringar och genomförande.