Demografiska prognoser

Vad är demografiska prognoser?

Demografiska prognoser för länet, länets kommuner och planområden och landstingets basområden görs på uppdrag av Landstingsstyrelsen.

Syftet är budget- och verksamhetsplanering för landstingets olika verksamheter. Den folkbokförda befolkningen prognostiseras för länet och fördelas på 1364 basområden, som sedan kan aggregeras till valfria indelningar på högre geografiska nivåer.

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoserna görs varje år för en tioårsperiod ner till basområdesnivå. Sedan början av 00-talet görs även långsiktiga demografiska prognoser på läns- och kommunnivå för andra ändamål, för närvarande fram till 2050, för att till exempel beräkna utvecklingen av antalet äldre och olika sjukdomsscenarier. Ytterligare ett antal specialprognoser görs till LSF/Ekonomi & finans för beräkning av skatteutfallet per den 1/11, vilka baseras på det typiska säsongsmönstret för befolkningstillväxten varje månad.

Kvalificerade analyser görs av de komponenter som ingår i en multiregional demografisk prognosmodell, till exempel olika typer av åldersspecifik migration, samt övrig information som är specifik för Stockholms län. Utöver fokus på de prioriterade komponenterna mödrar, födda, barn och fruktsamhet och mortalitet görs även detaljerade uppföljningar av födelseregion och bakgrund, inomregionala flyttningar/bostadsbytare och hushåll. Bostadsbyggnadsplaner samlas in för prognoserna på basområdesnivå, för bland annat sjukvårdens och SL:s behov.

Migration

Stockholmsregionens omfattande interna och externa migration och dess påverkan på olika aspekter av befolkningstillväxten studeras särskilt. På länsnivå är befolkningen indelad i tre födelsegrupper med olika demografiska karaktäristika som åldersstruktur, fruktsamhet och flyttsannolikheter; födda i länet, födda i övriga riket och utrikesfödda. Eftersom andelen utrikesfödda i länet är betydande och tillströmningen av asylsökande till riket ökat påtagligt kommer information från Migrationsverket att användas i högre utsträckning än tidigare. Även Migrationsverkets beslutsgrund för uppehållstillstånd (GFB) för personer med medborgarskap utanför EU/EES kan komma att ingå. Om landsspecifika mönster finns kommer sedan en uppdelning av utrikesföddas vidareflyttningar inom riket att göras för att öka förståelsen för och utveckla prognoserna.