Regional dialog

RUFS 2010 togs fram med brett deltagande från många aktörer. Genom tydliga åtaganden skulle den regionala utvecklingsplanen ge vägledning för konkreta planeringsinsatser och operativt arbete hos regionens aktörer. Med en ändamålsenlig och effektiv struktur för program och insatser var syftet att RUFS 2010 ska fungera som samlande paraply för utvecklingsarbetet i regionen.

RUFS 2010 har som regional utvecklingsplan för Stockholms län också formell status både som regionplan (RP) enligt plan- och bygglagen och som regionalt utvecklingsprogram (RUP). Därmed blir den styrande för statlig planering i länet.

Det regionala utvecklingsprogrammet ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram och andra regionala program och insatser. Nya program och insatser skulle initieras löpande, inte minst på nationell nivå. RUFS skulle här också ha en viktig funktion som uttryck för regionens samlade vilja om den framtida utvecklingen och som grund och ledning för ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete.

Regionalt utvecklingsarbete bedrivs i ett ständigt samspel mellan olika aktörer som på olika sätt bidrar till den regionala utvecklingen. Utvecklingsarbetet är inte heller begränsat till länet utan bedrivs i en större funktionell region där många aktörer i hela östra Mellansverige också är viktiga för utvecklingen.