Program- och strategifasen

Förutsättningen för en gemensam planering är att regionens aktörer har samma bild av hur omvärlden påverkar oss och hur regionens utvecklas. Program- och strategifasen pågick från maj 2006 till maj 2007 för att komma överens om planeringsprocessens upplägg, innehåll, avgränsning och prioritering.

Arbetet genomfördes i tre dialoger; de första två på tjänstemannanivå och den tredje dialogen med förtroendevalda. Samtliga med mellan 50-70 möten med olika konstellationer.

Med dialogerna arbetades ett program fram för att fastställa regionens samlade vilja kring vision, mål och strategier för utveckling och inriktning på kommande plan.

I maj 2007 fattade dåvarande Regionplane- och trafiknämnden beslut om Vision, mål och strategier för regionens utveckling samt Program för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010.

De tre dialogerna

Första dialogen handlade om Stockholmsregionens utgångsläge och förutsättningar. Frågor som diskuterades var bland annat vad organisationerna ville få ut av det gemensamma arbetet, hur de kunde bidra, utvecklingstrender, centrala frågor och viktiga samband. De omvärldsfaktorer som fick mycket uppmärksamhet var klimatförändringar och energiförsörjning.

I den andra dialogen formulerades en långsiktig vision, mål och strategier. Visionen föreslogs bli Norra Europas mest attraktiva storstadsregion. Målen blev en region som är öppen, tillgänglig, dynamisk, innovativ och resurseffektiv med en god livsmiljö. Strategierna handlade att säkra värden för framtida behov, öka kapacitet och kvalitet inom strategiska områden, utveckla en tät och flerkärnig struktur, frigöra livschanser och att utveckla idéer och förnyelseförmåga.

Utmaningarna formulerades till att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förvalta regionens miljövärden, att vara en liten storstadsregion och samtidigt vilja vara internationellt ledande, att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden är mer osäker, att öka den fysiska tillgängligheten samtidigt som energipriserna och klimatkraven ökar, att bygga ikapp samtidigt som behoven fortsätter att växa och att öppna regionen samtidigt som utanförskapet är stort.

I den tredje dialogen var det dags för regionens förtroendevalda att ta ställning till förslagen. Resultatet ett bearbetat förslag som lades fram för beslut i Regionplane- och trafiknämnden i maj 2007. Visionens ambitionsnivå höjdes till Europas mest attraktiva storstadsregion.