The urban game

Det urbana spelet har under 2013-2015 varit en mötesplats för europeiskt erfarenhetsutbyte. Verktyget var resultatet av en förstudie om hållbar urbana utvecklingen som blev en del i en fallstudie från EU-kommissionen (DG Regional utveckling) som syftade till att undersöka hur flernivåstyrning påverkar EU-medlemsstaternas arbete med genomförandet av EU2020. Under fallstudien har ett multilateralt möte anordnas april 2014 där ett 20-tal europeiska regioner var representerade.

Så kallade twinning-möten har genomförts med fallstudiepartner Helsingfors (FI), Lissabon (PT) och Korydallos (GR), samt en workshop i Helsingfors. Mars 2015 genomfördes slutseminariet för fallstudien där slutrapporten presenterades.