Nordisk regionplanekonferens

Vartannat år träffar regionplanerare från storstadsregionerna i Norden för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Reykjavik 2012

2012 stod Reykjavik som värd för den Nordiska Regionplanekonferensen. TRF presenterade läget kring RUFS 2010 med fokus på strategin Stärk sammanhållningen. Ett axplock av några reflektioner med direkt koppling till genomförandet av RUFS 2010:
• Lokal trafik i Stockholmsregionen har en viktig funktion för regionens tillväxt och utveckling samt att uppnå regionens miljömål vad gäller CO2-utsläpp. Stockholmsregionen borde kunna visas upp som ett gott exempel i ett nordisk och internationellt sammanhang.
• Ett viktigt perspektiv för arbetet med RUFS-strategin Stärka sammanhållning är att hitta de värden i (det regionala) samhället som skapar sammanhållning, en lärdom från Islands ekonomiska kris är att stolthet för sitt land har stärkt sammanhållningen.
• Intresset var stort för förstudien som presenterades om hållbar urban utveckling i Stockholmsregionen, samtliga storstadsområden upplever utmaningen med att skapa sammanhållning.

Stockholm 2014

2014 stod Stockholmsregionen som värd för den nordiska regionplanekonferensen. Som en återkoppling från 2012 års konferens inleddes konferensen med Det Urbana Spelet som var resultatet av förstudien om hållbar utveckling som två år tidigare hade presenterats i Reykjavik. Stockholmskonferensen fokus var på att diskutera varandras utmaningar där varje deltagande Storstadsregion hade valt ut var sin utmaning att diskutera (engelska):
• Oslo Challenge: Regional commitment for a regional plan by participation of stakeholders
• Gothenburg Challenge: “Defining the elephant”
• Reykjavik Challenge: Binding regional plan for the Reykjavik area without a formal regional government
• Skåne Challenge: Who really cares about the Strategies for the polycentric Skåne?
• Helsinki Challenge: Learning how to do better plans and implementing the good ideas in them
• Stockholm Challenge: How to manage that investment leads to social and environmental sustainability?