Melbourne 2030 - en jämförelse

Melbourne 2030 har många likheter med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Melbourne 2030 och RUFS måste hantera flera liknande utmaningar, som till exempel klimatförändringar och en kraftig befolkningstillväxt. Cathy Wilkinson var projektledare för Melbourne 2030 och ansvarig för de första årens genomförande. Hon har gjort en jämförelse mellan Melbourne 2030 samrådsförslaget till RUFS 2010 utifrån sina erfarenheter. I arbetet med att arbeta fram och fastställa planen föreslog Wilkinson följande prioriteringar:

  • Inarbeta välgrundade beslutsprinciper i RUFS i syfte att hantera nödvändiga avvägningar som måste göras mellan ett flertal mål och strategier, mot bakgrund av de utpekade långsiktiga strategierna.
  • Överväg om det går att enas kring några centrala handlingsalternativ som kan presenteras samtidigt med den färdiga planen.
  • Utarbeta ett utvärderingssystem och lyft fram de huvudsakliga strategierna i ett genomförandeprogram.

Wilkinson menade att samrådsförslaget var väl övervägt och genomarbetat. Förutom förslagen till prioriteringar ovan gav hon också förslag på tre strategiska prioriteringar och faktorer att beakta när RUFS blev färdig och skulle genomföras. Här till höger kan du ladda ner rapporten i fulltext (endast engelska).