Internationell dialog

Den fortsatta globaliseringen har gett behov av utvecklade globala kontakter för att bättre förstå globaliseringens konsekvenser och betydelse. Men också visionen för RUFS2010, att bli Europas mest attraktiva region, förutsätter att kunna se regionens utveckling i ett europeiskt och globalt sammanhang

Internationella nätverk

Som en del av genomförandet av RUFS 2010 deltar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen med andra regionala aktörer i flera internationella nätverk som ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsplanen, bland annat:

• Medlemskap i Metrex (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) där även Stockholms stad är medlem
• Medlemskap i IFHP (International Federation of Housing and Planning)
• Medlemskap i UITP (International Association of Public Transport)
• Löpande kunskapsutbyte med Masovien, regionen kring Warszawa
• Löpande kunskapsutbyte med Uusimaaregionen runt Helsingfors
• Skärgårdssamarbete med Åland
• Nordisk regionplanekonferens med Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Reykjavik, Malmö och Göteborg (vartannat år)