Process och dialog

Den färdiga utvecklingsplanen ger uttryck för regionens samlade viljeinriktning. Stor vikt lades därför vid att föra en dialog om vilken vision, samt vilka mål och strategier som regionens aktörer kan samlas kring, liksom hur det fortsatta planarbetet ska bedrivas.

Ambitionen var att utarbeta en gemensam grund som motsvarade önskemål och förväntningar från aktörer i regionen, samtidigt som formella krav tillgodosågs. Allt för att skapa förutsättningar för ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete i regionen.