Ungdomar

Arbetslöshet personer 15–24 år

Under 2015 har ungdomsarbetslösheten minskat kraftigt i Stockholmsregionen, jämfört med 2014. Den är även lägre än i riket som helhet. Arbetslöshetsnivån bland ungdomar 2015 låg på 19,3 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2008. En ungdomsarbetslöshet på 19,3 procent innebär dock inte att mer än var femte 15–24-åring är arbetslös, utan den anger andelen arbetslösa av de ungdomar som jobbar eller söker jobb.

Sverige har (sedan 2007) övergått till den internationella standarden för arbetskraftsundersökningar, där ungdomsarbetslösheten mäts i åldersgruppen 15–24 år. Detta istället för från och med 16 år, som tidigare. Dessutom har definitionen för vilka som ska betraktas som arbetslösa ändrats. Heltidsstuderande som aktivt söker arbete och är beredda att ta ett arbete räknas nu även som arbetslösa.