Hälsa

Genomsnitt antal ohälsodagar

Ohälsotalet, ett mått på antalet utbetalda nettodagar av olika typer av ersättning, är betydligt lägre i länet än för riket i genomsnitt. De ersättningar som ingår är sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Den nedåtgående trenden från seklets första decennium avstannade efter att ha nått en lägsta nivå 2013 och har under 2014 och 2015 ökat något. Det är fortfarande stor skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor har ett högre ohälsotal. Under perioden 2008–2013 minskade ohälsotalet mer för kvinnor än för män, men från 2010 till 2014 minskade ohälsotalen i samma takt för kvinnor och män i både länet och i riket. Från 2013 till 2014 ökade däremot ohälsotalet mer för kvinnor än för män.