Frigör livschanser

Ta bort barriärer så att människor kan tillvarata sin fulla livspotential.

Barriärer av olika slag hindrar människor från att förverkliga sina livschanser och ta tillvara sin potential. Barriärerna kan hänga samman med kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet och könsöverskridande identitet och uttryck men kan också bestå i brister och hinder som påverkar alla människor.

Strategins planeringsmål

Hela regionen präglas av delaktighet och integration

Alla invånare oavsett bakgrund använder sin kompetens på en väl fungerande offentlig och privat arbetsmarknad.

I detta avsnitt görs uppföljningen av regionens utveckling. Följande indikatorer är kopplade till strategins planeringsmål:

  • Arbete – förvärvsfrekvens 20–64 år
  • Ungdomar – arbetslöshet åldersgrupp 15–24 år
  • Ekonomi – andel sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning m.m. av nettoinkomsten
  • Hälsa – antal ohälsodagar