Trygghet

Antal anmälda stöld-, rån-, häleri-, bil- och skadegörelsebrott per 100 000 invånare

Antalet anmälda brott per 100 000 invånare för stöld, rån, häleri, bilbrott och skadegörelse är en indikator på tryggheten i ett område. Antalet skadegörelser, stölder, rån samt häleri- och bilbrott har minskat i Stockholms län, men ligger fortfarande över riksgenomsnittet. I jämförelse med 1997 har det sammanlagda antalet brott av den typen minskat från cirka 17 500 till 11 700 per 100 000 invånare – en minskning med 33 procent.

Flera minskningar och någon ökning

Den största minskningen mellan 2004 och 2014 gäller bilbrotten. De minskade med 57,2 procent. Under samma period minskade stölder, rån och häleribrott med 16,5 procent. Skadegörelsebrotten ökade med 6,1 procent, med en vändpunkt 2013.

Antal anmälda stöld-, rån-, häleri-, bil- och skadegörelsebrott per 100 000 invånare och per kommun

Det finns dock stora skillnader mellan länets kommuner när det kommer till anmälda stöld-, rån-, häleri, bil- och skadegörelsebrott. I 23 av länets 26 kommuner har antalet anmälningar av dessa brottstyper minskat under de senaste tio åren.