Tillit

Andel som instämmer i påståendet "Man kan inte lita på de flesta som bor i detta område"

Ett mått för trivseln i vardagsliv är huruvida man kan lita på människor som bor omkring. Vart fjärde år genomför landstinget tillsammans med Karolinska institutet undersökningen Hälsa Stockholm som kartlägger levnadsvanor och hälsa i Stockholms län. Hälsa Stockholm startade 2002 och totalt ingår cirka 90 000 personer i studien. I undersökningen ställs bland annat en fråga om tillit. Frågan är formulerad som ett påstående för respondenten att ta ställning till: "man kan inte lita på de flesta som bor i detta område".

På väg mot ökad tillit

När svaren från 2010 jämförs med svaren i 2014 års enkät framgår det att läget för länet går i positiv riktning: tilliten ökar, i avseendet att allt färre uppger att de inte kan lita på de flesta som bor i området. Samma trend gäller i de tre fjärdedelar av kommunerna. I en fjärdedel av kommunerna har något fler svarat att de inte kan lita på de flesta som bor i området år 2014, i jämförelse med 2010. Förändringarna är dock små. En jämförelse med år 2002 visar en positiv utveckling för i alla kommuner utom en.

Skillnader på stadsdelsnivå

Undersökningens resultat redovisas på kommunnivå. I Hälsa Stockholm har undersökningen för Stockholms stad även gjorts på stadsdelsnivå. Med en större geografisk nedbrytning framträder större skillnader. I Stockholms stad har Rinkeby-Kista den största andelen som inte litar på de flesta som bor i området (27,5 procent), medan Norrmalm har den lägsta andelen (2,5 procent). Sådana skillnader finns sannolikt även i de andra kommunerna om resultatet bröts ned på en lägre geografisk nivå.

Skillnader mellan män och kvinnor men samband med utbildningsnivå

Det finns också skillnader mellan män och kvinnor. Generellt sett är det inte genomgående fler bland något av könen som inte känner tillit, utan det varierar mellan kommuner och stadsdelar.

Det finns samband mellan graden av tillit och utbildningsnivå. I landstingets Folkhälsorapport 2015 redovisas att andelen som saknar tillit till andra i bostadsområdet är som mest 2–3 gånger högre bland personer med kort utbildning, än bland personer med lång utbildning. Framför allt i åldrarna 25–64 år.