Stärk sammanhållningen

Förstärk processer för en sammanhållen region med en social och kulturell mångfald – bryt segregerande processer.

Den här strategin innebär att öka tillgängligheten mellan regionens olika delar och skapa fler mötesplatser. De strukturer och villkor på bostads-, utbildnings- och arbetsmarknaden som leder till uppdelning av invånarna socialt, etniskt och rumsligt ska förändras. Både de här marknaderna och olika delar av regionen behöver få en större social och kulturell mångfald.

Strategins planeringsmål

Det finns ett varierat bostadsutbud inom olika delmarknader.

Människor med olika bakgrund i alla delar av regionen möts ofta och har stark tillit till varandra.

Regionens invånare identifierar sig i högre grad med regionen och alla accepteras som en del av denna, oavsett bakgrund, kön och individuella särdrag.

I detta avsnitt görs uppföljningen av regionens utveckling. Följande indikatorer är kopplade till strategins planeringsmål:

  • Tillit – andel som instämmer i påståendet ”Man kan inte lita på de flesta som bor i detta område”
  • Valdeltagande – valdeltagande per kommun
  • Trygghet – antal anmälda brott för länet och per kommun